Αρχιτέκτονες στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Αρχιτεκτονες Θεσσαλονικη, οι αρχιτέκτονες έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης τις περιoχές τoυ αρχιτεκτoνικoύ και αστικoύ σχεδιασμoύ, της συντήρησης και απoκατάστασης, τoυ σχεδιασμoύ τoπίoυ και περιβάλλoντoς, και τoυ πoλεoδoμιΑρχιτεκτονες Θεσσαλονικη, οι αρχιτέκτονες έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης τις περιoχές τoυ αρχιτεκτoνικoύ και αστικoύ σχεδιασμoύ, κoύ και χωρoταξικoύ σχεδιασμoύ, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου με πρακτικές, χρήσιμες και αισθητικά ικανοποιητικές λύσεις. Οι αρχιτέκτονες μελετούν και σχεδιάζουν τη διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού των κτιρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία, συνεργαζόμενοι με τον πολιτικό μηχανικό, τον τοπογράφο, τον μηχανολόγο μηχανικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι αρχιτέκτονες εργάζονται σε συνθήκες γραφείου, όπου μελετούν και σχεδιάζουν ένα έργο πριν αυτό υλοποιηθεί. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται και να επιβλέπουν τις εργασίες που γίνονται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η σχεδιαστική ικανότητα σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική ευαισθησία και τη δημιουργική φαντασία είναι απαραίτητα προσόντα για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς. Πρέπει, όμως, να λαμβάνουν πάντα υπόψη τους τις απαιτήσεις των πελατών του και κυρίως να δείχνουν ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σπουδές:
Τα Τμήματα για Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας και οδηγούν σε ενιαίο δίπλωμα για αρχιτέκτονες μηχανικούς (Επιπέδου 5+). Αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό και παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πάτρας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος), του Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη), του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά). Επίσης, σπουδές παρέχονται και στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (προς το παρόν προσφέρεται ως πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) , με κριτήριο το γενικό βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικών εξετάσεων σε ποσοστό μέχρι 10% αποφοίτων σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Οι πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, µετά το πέρας των σπουδών τους, µπορεί να συνεχίσουν για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, είτε στα ΑΕΙ της Ελλάδας είτε σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας, θεωρούν ότι το πτυχίο που χορηγούν κατά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πενταετούς φοίτησης συµπεριλαµβανοµένης και διπλωµατικής εργασίας, ισοδυναµεί µε M.Sc. (Master). Γι αυτό το λόγο, τα περισσότερα Πολυτεχνικά τµήµατα έχουν οργανώσει µεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες οδηγούν απευθείας στην απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος.
Ενδεικτικά, το τμήμα για Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του ΕΜΠ, προσφέρει τρείς κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών, στα αντικείμενα “Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός”, “Πολεοδομία και Χωροταξία” και “Προστασία Μνημείων”, ενώ το τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει διατμηματικά προγράμματα, που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στα αντικείμενα “Αρχιτεκτονική Τοπίου”, “Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Πολιτισμού” (μπορεί να οδηγήσει και στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με δύο κατευθύνσεις: α. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων, β. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών) και το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Μουσειολογίας“. με διετή φοίτηση. Στο Τμήμα για Αρχιτέκτονες Μηχανικούς της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής, σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, των ΑΕI της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και σε Πτυχιούχους ΑΕI ή ΤΕI διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειμένων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το επάγγελµα για αρχιτέκτονες µηχανικούς καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Ν.4663/1930 ΦΕΚ 149 Α / 9.5.1930: “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”. Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι: α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονος, του τοπογράφου, επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β. Η χρήση του τίτλου “∆ιπλωµατούχος Μηχανικός” και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και “τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως”.
Επίσης, προβλέπονται από: Β.Δ 16/17-3-50, παρ. 1 άρθρο 2, Π.Δ 206/59, Γνωμοδότηση 1 αρ. πρωτ. 3691/12-1-79, έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-79, 368/1/10-12-79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων,Π.Δ 4/2/85, Π.Δ 208/99, Π.Δ 211/99(ΦΕΚ 179 – Α), και Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών , “Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων”.
Τα τελευταία χρόνια, στις απειλές προστέθηκαν πέρα της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, η ενσωμάτωση των Οδηγίων 89/48 και 92/51 στην εθνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 165/2000 και 385/2002 και η ίδρυση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών, στα πλαίσια αντιδιαστολής ακαδημαϊκών από επαγγελματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με το πνεύμα των παραπάνω Οδηγιών. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι αρχιτέκτονες μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο), ως καθηγητές εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσουν στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι νέοι τομείς της αρχιτεκτονικής, με τους οποίους μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά ένας αρχιτέκτονας είναι: η περιβαλλοντική μέριμνα και η μέριμνα για το τοπίο, η βιομηχανοποιημένη παραγωγή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η συντήρηση, ο επανασχεδιασμός και η επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτισμάτων, η αρχιτεκτονική τοπίου, οι νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και την κατασκευή, οι κοινωνιολογικές και εθνολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και οι οπτικοακουστικές παράμετροι, ως στοιχείο για την χρήση του χώρου. Σήμερα, οι προοπτικές για τους αρχιτέκτονες παρουσιάζονται πολύ θετικές.

Πηγές Πληροφόρησης:
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ): Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα, τηλ: +30 210 7723333, +30 210 7723328, fax: +30 210 7723329, e-mail: webmaster@arch.ntua.gr, web site: http://www.arch.ntua.gr
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 995595-6, e-mail: info@arch.auth.gr, web site: http://www.arch.auth.gr
• Πανεπιστήμιο Πάτρας: Πανεπιστημιούπολη, 26500 Ρίο Πάτρα, τηλ.: +30 2610 996357, +30 2610 999174, e-mail: webarch@upatras.gr, web site: http://www.arch.upatras.gr
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Βόλος, τηλ.: +30 24210 74796, e-mail: g-arch@arch.uth.gr, web site: http://www.arch.uth.gr
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ): Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, τηλ.: +30 25410 79349, +30 25410 79350, fax: +30 25410 79349, e-mail: info@arch.duth.gr, web site: http://www.arch.duth.gr
• Πολυτεχνείο Κρήτης: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ελευθερίου Βενιζέλου 127, Κτίριο Γαλλικής Σχολής, 731 00, Χανιά, τηλ.: +30 28210 37102-4, fax: +30 28210 37183, e-mail: secretary@arch.tuc.gr, web site: http://www.arch.tuc.gr
• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: +357 22894000, fax: +357 22892100, e-mail: info@ucy.ac.cy, web site: htpp://www.ucy.ac.cy
• Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15780 Αθήνα, τηλ.: +30 210 7723283, fax: +30 210 7723155, web site: http://epixeirein.central.ntua.gr/index.php
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. (Κεντρικό): Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 995314-5, +30 2310 997340, fax: +30 2310 995312, e-mail: gd@cso.auth.gr, web site: http://www.cso.auth.gr/
• Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πατρών: Πανεπιστημιούπολη (Κτίριο Α’) 265 04, Πάτρα, τηλ: 2610 996678, 996679, Fax: 2610 996679, email: grafdias AT upatras.gr, web site: http://www.cais.upatras.gr/
• Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης : Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο IV, 3ος Όροφος Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, τηλ.: +30 25410 79552, +30 25410 79430, fax.: +30 25410 79113, e-mail: career@duth.gr, web site: http://career.duth.gr/gd/
• Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης: τηλ.: +30 28210 37330, +30 28210 37331, +30 28210 37332, fax: 28210 37522, e-mail: center@career.tuc.gr, web site: www.career.tuc.gr
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3291200, e-mail: neameli@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr (Περιφερειακά τμήματα: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Κέρκυρας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νομού Ευβοίας, Νομού Κυκλάδων)
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ): Βρυσακίου 16 & Κλάδου, 105 55, Αθήνα, τηλ.: +30 210 3215146-7, fax: +30 210 3215147, e-mail: sadas-pea@tee.gr, web site: http://www.sadas-pea.gr
• Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΧ): Γαμβέτα 6, 106 78 Αθήνα, τηλ.:+30 210 3820076, fax: +30 210 3820076, e-mail: info@sepox.gr, web site: http://www.sepox.gr/
• Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΣΜΧΠΑ): Πεδίον Άρεως (κτίριο Χωροταξίας), 383 34 Βόλος, τηλ.: +30 24210 74453, web site: http://www.poleodomia.gr/

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΖΙΑΝΑ

Θερμαϊκού 4, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://www.katerinabouziana.gr

+302310934094

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 17:00 Σάββατο και Κυριακή Κλειστά

+306977486642

Αρχιτέκτονες: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (2008).Διαβάστε περισσότερα