ΔΑΦΝΗ ΣΙΩΠΗ

Η Δάφνη Σιώπη είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το έτος 2013. Έχει αποφοιτήσει από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα» (8,70/10). Αμέσως μετά, εισήχθη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό, Αστικό Δικονομικό & Εργατικό Δίκαιο», τις οποίες ολοκλήρωσε με βαθμό «Άριστα» (9,67/10). Κατόπιν της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών της σπουδών, έγινε δεκτή από την Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ως υποψήφια διδάκτορας και σήμερα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο», με θέμα «Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στην αναγκαστικής εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Έχει συνεργαστεί με μεγάλες δικηγορικές εταιρίες και γραφεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, έχοντας χειριστεί ποικίλες υποθέσεις που άπτονται κυρίως του αστικού και του εμπορικού δικαίου. Από το 2015 ασκεί ατομική μάχιμη δικηγορία, ασχολούμενη ιδίως με υποθέσεις αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησής της άπτονται του οικογενειακού (ενδεικτικά: διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, υιοθεσία), ενοχικού (ενδεικτικά: διαφορές από συμβάσεις και αδικοπραξία – τροχαία ατυχήματα και ιατρική αμέλεια), εμπραγμάτου (ενδεικτικά: κτηματολόγιο – έρευνες ακίνητης περιουσίας), τραπεζικού (ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δάνεια από ελβετικό φράγκο) και εργατικού δικαίου (διαφορές από άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας, διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, εργατικά ατυχήματα). Παράλληλα, αρθρογραφεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά, έχοντας δημοσιεύσει τις παρακάτω μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων:

 

 • Ζητήματα από την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει διαταγής πληρωμής συμβολή στην αποτίμηση της νέας ρύθμισης του άρθρου 724 ΚΠολΔ, Αρμ 2015. 2021.
 • Διαδικασία και αποτελέσματα κατάσχεσης στα χέρια τραπεζικού ιδρύματος ως τρίτου κατά το Ν.Δ. της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 “περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών”. Συνταγματικότητα της ρύθμισης που απαιτεί άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών για την ανάληψη του κατασχεθέντος ποσού από τον δανειστή σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης της τράπεζας (Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1996/2014), ΕΕμπΔ 2015. 885.
 • Ο επενδυτής ως καταναλωτής με βάση τον Ν. 2251/1994 και τον Κανονισμού 44/2001′ προς μία νέα οριοθέτηση της έννοιας του καταναλωτή (Παρατηρήσεις στην ΠΠρΠατρ 244/2015), ΕΕμπΔ 2015. 824.
 • Μονομερής επιβολή συμβατικών όρων σε σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης (Παρατηρήσεις στην ΠΠρΑθ 3863/2014), ΕΕμπΔ 2015. 730.
 • Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Άμυνα του εγγυητή που ενάγεται σε καταβολή του καταλοίπου μετά το κλείσιμο του λογαριασμού ιδίως η δυνατότητα απαλλαγής του εγγυητή μέσω προβολής ένστασης ελευθερώσεως κατ’ αρ. 862 ΑΚ (Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1886/2014), ΕΕμπΔ 2015. 328.
 • Υπερημερία εργολάβου σε σύμβαση εκτέλεσης εργασιών σε πλοίο. Δικαιώματα του εργοδότη και πρϋποθέσεις άσκησής τους ειδικότερα η σχέση μεταξύ υπαναχώρησης και αποζημίωσης (Παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 584/2014), ΕΕμπΔ 2015. 400.
 • Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 44/2001 και 1346/2000 ως προς την διεθνή δικαιοδοσία επί αγωγής συνδίκου πτωχής εταιρίας κατά αλλοδαπής εταιρίας με αίτημα την καταβολή χρηματικής οφειλής (Παρατηρήσεις στην ΔΕΕ 4.9.2014, C-157/13, Nickel & Goeldner Spedition GembH κατά Kintra UAB), ΕΕμπΔ 2015. 157.
 • Αλληλόχρεος λογαριασμός. Καταχώρηση απαίτησης από πιστωτικό τίτλο σε αλληλόχρεο λογαριασμό. Προϋποθέσεις και συνέπειες (Παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 401/2014), ΕΕμπΔ 2014. 848.
 • Συμβάσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας και συγγενικών τους προσώπων με την εταιρία. Προϋποθέσεις εγκυρότητας (Παρατηρήσεις στην ΑΠ 871/2014), ΕΕμπΔ 2014. 853.
 • Έννομη σχέση μεταξύ ανώνυμης εταιρίας και των μετόχων της. Δικαιούχος αποζημίωσης σε περίπτωση αδικοπραξίας διαπραχθείσης από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας, απ’την οποία ζημιώθηκε η εταιρία (Παρατηρήσεις στην ΕφΑΘ 877/2014), ΕΕμπΔ 2014. 865.
 • Η προστασία του ασθενούς συμβαλλομένου κατά τον Κανονισμό 1215/2012 (Βρυξέλλες Ι-bis), Pro Justitia, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
 • Η πλάνη στη σύμβαση εγγύησης, ΕφΑΔ 2013. 476 επ.
Το Γραφείο

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των υψηλών απαιτήσεων της εποχής που διανύουμε, το γραφείο μας στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, υιοθετώντας μία άκρως προσωποκεντρική και πελατοκεντρική προσέγγιση και επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Η Αποστολή

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσω της υψηλής και συνεχούς κατάρτισης και εξειδίκευσης, της συστηματικής δουλειάς και της βαθύτερης κατανόησης των ανθρώπινων αναγκών που συνθέτουν την κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

Επικοινωνία και Επαφή

Πρώτιστο μέλημά μας κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης αποτελεί η διαρκής επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη.

Αποτελεσματικότητα

Ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας.

Συνεργάτες

Το γραφείο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Υπηρεσίες

 • Αστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό & Τραπεζικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εταιρίες & Επαγγελματίες
 • Δίκαιο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Συναφείς Επαγγελματίες

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://siaperaslaw.gr/

+302310272824

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 Σάββατο 09:00 - 15:00 και Κυριακή Κλειστά

+302310276124

Δικηγόροι: Ο Βασίλειος Σιαπέρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής, 2005. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Katholieke Universiteit Leuven του Βελγίου, 2007. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.Διαβάστε περισσότερα

Γράψτε μια αξιολόγηση

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.