Μηχανολόγοι μηχανικοί στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Μηχανολογοι Θεσσαλονικη, οι μηχανολόγοι μηχανικοί δραστηριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς τομείς: την ενέργεια, τις κατασκευές, την παραγωγή (βιομηχανίες, εργοστάσια) και τον μηχανολογικό σχεδιασμό. Αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη γενική επίβλεψη όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι το τελικό στάδιο της παράδοσης, σε οικοδομές και βιομηχανίες. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) τους δίνει το δικαίωμα υπογραφής των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών για βιομηχανικά, ενεργειακά και υδραυλικά έργα.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι μηχανολόγοι μηχανικοί εργάζονται σε βιομηχανικούς χώρους, όπου οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ευχάριστες, γιατί έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες, δυσάρεστες οσμές και επιπλέον το ωράριό τους δεν είναι σταθερό. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να καθορίζουν ο ίδιοι τις συνθήκες εργασίας αλλά και πάλι το ωράριό τους είναι εξαντλητικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι μηχανολόγοι μηχανικοί πρέπει να διαθέτουν: συνέπεια, υπευθυνότητα, ικανότητα οργάνωσης και διάθεση για συνεργασία, έτσι ώστε να διευθύνουν και να επιβλέπουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εφαρμογή των μελετών. Η καλή σωματική υγεία και η αντοχή είναι απαραίτητα προσόντα για την αντιμετώπιση των αντίξοων εργασιακών συνθηκών, που πιθανόν να συναντήσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και τεχνικού σχεδίου.

Σπουδές:
Οι μηχανολόγοι μηχανικοί ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα (Επιπέδου 5+), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας και οδηγούν σε ενιαίο δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού. Παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), όπου η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα, στους τομείς: “ Ενεργειακό”, “Κατασκευαστικό” και “Βιομηχανικής Διοίκησης”. Ακόμη, σπουδές μπορούν να γίνουν και στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Σαν Μηχανολόγοι μηχανικοί επίσης, σπουδές παρέχονται και στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, με κριτήριο το γενικό βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικών εξετάσεων σε ποσοστό μέχρι 10% αποφοίτων σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Οι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, µετά το πέρας των σπουδών τους, µπορεί να συνεχίσουν για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, είτε στα ΑΕΙ της Ελλάδας είτε σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας, θεωρούν ότι το πτυχίο που χορηγούν κατά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πενταετούς φοίτησης συµπεριλαµβανοµένης και διπλωµατικής εργασίας, ισοδυναµεί µε M.Sc. (Master). Γι αυτό το λόγο, τα περισσότερα Πολυτεχνικά τµήµατα έχουν οργανώσει µεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες οδηγούν απευθείας στην απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος. Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετέχει στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένη Μηχανική, Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις, Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Συστήματα Αυτοματισμού, Υπολογιστική Μηχανική, Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ λειτουργεί το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ειδίκευση στη “Διοίκηση Παραγωγικών
Συστημάτων”, αλλά και τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη “Μουσειολογία”, στη “Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων”, στις “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”. Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις: (Α1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, (Α2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες, και (Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση.Ο απόφοιτος ενός ΜΔΕ μπορεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή, μετά από επιλογή, με βασικό κριτήριο για την επιλογή του την προηγούμενη επίδοση, κατά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Οι Μηχανολόγοι μηχανικοί καθορίζουν και κατοχυρώνουν το επάγγελµα τους με τον Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934: “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού. Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι: α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β. Η χρήση του τίτλου “∆ιπλωµατούχος Μηχανικός” και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και “τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως”. Επίσης, προβλέπονται από: Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) “Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84”, Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) “Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936,τπυ Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963,περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου”, Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) “Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε ελτέλεση του Νόμου 6422/1934,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου”.
Οι Μηχανολόγοι μηχανικοί ως απόφοιτοι των τμημάτων, εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936. Ύστερα από τετράχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο μελετητή για μεγάλες μηχανολογικές – ηλεκτρολογικές μελέτες ή έπειτα από τρίχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο του εργολήπτη προκειμένου να ασχοληθούν με εργολαβίες.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 302/1985 (Α΄ 113), και εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου με το άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ. 165/2001 (Α΄ 148), μετονομάσθηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. Όπου στο νόμο προβλέπεται κατοχή πτυχίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, νοείται εφεξής και το πτυχίο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της ίδιας Σχολής.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι Μηχανολόγοι μηχανικοί μπορούν να εργαστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι στα σχετικά υπουργεία, σε οργανισμούς, σε δημοτικές υπηρεσίες, ως υπάλληλοι σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού, ως ελεύθεροι επαγγελματίες εκπονώντας μελέτες και επιβλέποντας την ολοκλήρωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ως καθηγητές εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσουν στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται πολύ θετικές.

Πηγές Πληροφόρησης:
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ): Πολυτεχνειούπολη, 157 80 Ζωγράφου, τηλ.: +30 210 7723538, fax: +30 210 7723541, e-mail: reg_mech@mail.ntua.gr , web site: http://www.mech.ntua.gr/gr
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 996022, +30 2310 996032, +30 2310 996020, fax: +30 2310 996071, e-mail: info@meng.auth.gr, web site: http://www.meng.auth
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, τηλ.: +30 2421074010, fax: +30 2421074050 (Γραμματεία), e-mail: g-mie@mie.uth.gr (Γραμματεία), web site: http://www.mie.uth.gr/index.asp
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100 Κοζάνη, τηλ.: +30 24610 56600, fax.: +30 24610 56601, e-mail: enman@uowm.gr, web site: http://www.enman.uowm.gr/
• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής, Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy
• Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15780 Αθήνα, τηλ.: +30 210 7723283, fax: +30 210 7723155, web site: http://epixeirein.central.ntua.gr/index.php
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. (Κεντρικό): Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 995314-5, +30 23107340, fax: +30 2310 995312, e-mail: gd@cso.auth.gr, web site: http://www.cso.auth.gr/
• Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πεδίον Άρεως – Λεωφόρος Αθηνών, 383 34 Βόλος, τηλ: +30 24210 74141, +30 24210 74127, +30 24210 74157, fax: +30 24210 74142, email: career@uth.gr, web site: http://www.career.uth.gr/epikoinonia.html
• Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Πρυτανεία, Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ.: +30 24610 56250, e-mail: career-koz@uowm.gr, web site: http://www.uowm.gr/career/contact.php
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3291200, e-mail: neameli@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr (Περιφερειακά τμήματα: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Κέρκυρας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νομού Ευβοίας, Νομού Κυκλάδων)
• Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ): Αριστονίκου 18 & Γoργίου, 11636, Αθήνα, τηλ.: +30 210 9212741, fax: +30 210 9217928, e-mail: gavrili@psdmh.gr, web site: http://www.psdmh.gr/
• Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ): Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3614978 (6 γραμμές), fax : +30 210 3641402, email: info@pedmede.gr, web site: www.pedmede.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ

Γαλήνη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://ma-c.webnode.gr/

+306988709434

Δευτέρα - Παρασκευή 17:00 - 20:30 Σάββατο και Κυριακή Κλειστά

Μηχανολόγοι μηχανικοί Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Μάστορης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός από το ΑΤΕΙ Καβάλας και παρέχει Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού.Διαβάστε περισσότερα