Πολιτικοί Μηχανικοί στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Πολιτικοι μηχανικοι Θεσσαλονικη, οι πολιτικοί μηχανικοί ασχολούνται κυρίως με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με αντικείμενα την δομοστατική και υδραυλική μηχανική, τη γεωτεχνική, τη συγκοινωνιακή υποδομή και προστασία του περιβάλλοντος. Με τα έργα αυτά υλοποιούνται τα αναπτυξιακά προγράμματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ανάλογα με την κατηγορία των έργων αυτών διαμορφώνονται και οι συνθήκες εργασίας του πολιτικού μηχανικού. Οι πολιτικοί μηχανικοί θα πρέπει να κάνουν και τεχνικές μελέτες, δηλαδή να μελετούν και να σχεδιάζουν τα διάφορα τεχνικά έργα, έτσι ώστε να προβλέψουν τυχόν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στην πορεία κατασκευής τους.

Ο Πολικοί Μηχανικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που ισχύει και να επεξεργάζονται τα απαραίτητα για τη μελέτη στοιχεία, όπως στατιστικά, τοπογραφικά, γεωτεχνικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά. Ο μηχανικός είναι αυτός που θα επιλέξει τα σωστά υλικά για την κατασκευή των έργων θα εκπονήσει τον προϋπολογισμό συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις, έτσι ώστε να εγκριθεί η μελέτη του και να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου. Προγραμματίζει όλες τις εργασίες, καθορίζει την εργοταξική διάταξη και τις μεθόδους κατασκευής, επιλέγει το μηχανικό εξοπλισμό αλλά και το εργατοτεχνικό προσωπικό και γενικότερα έχει όλο το συντονισμό κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός έργου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως τεχνικά προβλήματα αλλά και θέματα προστασίας των εργατών. Συνήθως, τα έργα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί μηχανικοί είναι τα συγκοινωνιακά δίκτυα, οι οικοδομικές κατασκευές, τα υδραυλικά έργα (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αρδεύσεις, φράγματα), σήραγγες, διαμορφώσεις χώρων κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι πολιτικοί μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου να βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου και να επιβλέπουν τις εργασίες με υπευθυνότητα και προσοχή. Η ευθύνη που έχουν είναι μεγάλη, τόσο για την ποιότητα όσο και για την ασφάλεια και την οικονομική διαχείριση των έργων. Αυτό, πολλές φορές, δημιουργεί ένταση και ακανόνιστο ρυθμό ζωής. Όταν, όμως, ο πολιτικός μηχανικός ασχολείται με τις τεχνικές μελέτες και το σχεδιασμό, εργάζεται στο γραφείο του και έτσι οι συνθήκες είναι καλύτερες αλλά και η ένταση μικρότερη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να έχουν ικανότητες όπως, η αντίληψη και η λειτουργικότητα του χώρου, η σχεδιαστική ικανότητα, η πλήρης επιστημονική κατάρτιση αλλά και η καλή γνώση όλων των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει είναι απαραίτητα προσόντα για τον πολιτικό μηχανικό. Πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός και κυρίως συνεπής και υπεύθυνος. Η συνεχής επιμόρφωσή του πάνω σε νέα υλικά και τεχνικές θεωρείται απαραίτητη.

Σπουδές:
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί, τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας και οδηγούν σε ενιαίο δίπλωμα πολιτικού μηχανικού (Επιπέδου 5+). Παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα α. του Πανεπιστημίου Πάτρας (τομείς: “Κατασκευών”, “Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής”, “Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών”), β. του Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη) (τομείς: “Δομικών Κατασκευών”, “Συγκοινωνιακών Έργων”, “Υδραυλικών Έργων”, “Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών”, “Γεωτεχνικής Μηχανικής”, “Μηχανικής”, “Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων”), γ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα) (τομείς: “Δομοστατικής”, “Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος”, “Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής”, “Γεωτεχνικής”, “Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων”), δ. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τομείς: “Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών”, “Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος”, “Γεωτεχνικής Μηχανικής”, “Μεταφορών”, “Συγκοινωνιακής Υποδομής”, “Διαχείρησης Έργων και Ανάπτυξης”) , ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) (τομείς: Συγκοινωνιακός, Γεωτεχνικός, Υδραυλικός, Δομοστατικός). Οι Πολιτικοί Μηχανικοί επίσης, σπουδές παρέχονται και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Κύπρου, με κριτήριο το γενικό βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικών εξετάσεων σε ποσοστό μέχρι 10% αποφοίτων σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί, µετά το πέρας των σπουδών τους, µπορεί να συνεχίσουν για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, είτε στα ΑΕΙ της Ελλάδας είτε σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας, θεωρούν ότι το πτυχίο που χορηγούν κατά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πενταετούς φοίτησης συµπεριλαµβανοµένης και διπλωµατικής εργασίας, ισοδυναµεί µε M.Sc. (Master). Γι αυτό το λόγο, τα περισσότερα Πολυτεχνικά τµήµατα έχουν οργανώσει µεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες οδηγούν απευθείας στην απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος.
Ενδεικτικά, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στις κατευθύνσεις: “Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών”, “Γεωτεχνικής Μηχανικής “, “Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος” και “Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού του Χώρου”. Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης παρέχει τα μεταπτυχιακά προγράμματα στα αντικείμενα: “Oργάνωση και Διοίκηση τεχνικών συστημάτων”, “Υδραυλική Μηχανική” και “Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα”, ενώ το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, προσφέρει δύο διεπιστημονικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας διάρκειας, με αντικείμενα την “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων” και τον “Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση των Κατασκευών” (στο 2ο συμπράττουν οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα: “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”, ” Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Εργων”, “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” και τέλος στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην “Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων”.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Ν.4663/1930 ΦΕΚ 149 Α / 9.5.1930: “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”. Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι: α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονος, του τοπογράφου, επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β. Η χρήση του τίτλου “∆ιπλωµατούχος Μηχανικός” και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και “τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως”.
Επίσης, προβλέπονται από: Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών “Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων”, Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979 ΠΔ 472/1985. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες), ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών) ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί, σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες, ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται πολύ θετικές.

Πηγές Πληροφόρησης:
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210/7723459, http://www.civil.ntua.gr/
• Πανεπιστήμιο Πάτρας: Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 26500, Πάτρα, τηλ.: +30 2610 99 6500-1, fax: +30 2610 99 6565, email: dept@civil.upatras.gr, web site: http://www.civil.upatras.gr
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ): Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, τηλ.: +30 25410-79031, fax: +30 25410-79031, web site: http://www.civil.duth.gr
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ): Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, 15780 Ζωγράφου, τηλ. +30 210 772 3468, +30 210 772 3451, fax +30 210 7723452, E-mail: admin@civil.ntua.gr, web site: http://www.civil.ntua.gr
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 995612, web site: http://www.civil.auth.gr
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, τηλ.: 24210 74112, fax: 24210 74169, web site: http://www.civ.uth.gr
• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy
• Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πατρών: Πανεπιστημιούπολη (Κτίριο Α’) 265 04, Πάτρα, τηλ: +30 2610 996678, 996679, Fax: +30 2610 996679, email: grafdias@upatras.gr, web site: http://www.cais.upatras.gr/
• Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης : Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Κτίριο III 2ος Όροφος Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, τηλ.: +30 25410 79552, +30 25410 79430, fax.: +30 25410 79113, e-mail: career@duth.gr, web site: http://career.duth.gr/gd/
• Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15780 Αθήνα, τηλ.: +30 210 7723283, fax: +30 210 7723155, web site: http://epixeirein.central.ntua.gr/index.php
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. (Κεντρικό): Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 995314-5, +30 2310 997340, fax: +30 2310 995312, e-mail: gd@cso.auth.gr, web site: http://www.cso.auth.gr/
• Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πεδίον Άρεως – Λεωφόρος Αθηνών, 383 34 Βόλος, τηλ: +30 24210 74141, +30 24210 74127, +30 24210 74157, fax: +30 24210 74142, email: career@uth.gr, web site: ηttp://www.career.uth.gr/epikoinonia.html
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3291200, e-mail: neameli@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr (Περιφερειακά τμήματα: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Κέρκυρας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νομού Ευβοίας, Νομού Κυκλάδων)
• Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ): Καλλιρρόης 89, 117 45 Αθήνα, τηλ.: +30 210 9238170, +30 210 9238800, web site: www.epme.gr

ΜΑΝΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αγαπηνού 10, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

https://am-oikokat.gr

+302310221887

Καθημερινά 08:00 - 20:00

+306944730650

Τεχνική κατασκευαστική εταιρία ΑΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μελέτη Επίβλεψη Κατασκευές Ανακαινίσεις ΜονώσειςΔιαβάστε περισσότερα