Τεχνικοί φυσικού αερίου στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Τεχνικοι φυσικου αεριου Θεσσαλονικη, οι τεχνικοί φυσικού αερίου εξασφαλίζουν την τήρηση των επιμέρους αλλά και συνολικών προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών ασφαλείας φυσικού αερίου. Εκτελούν εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια, τις γενικές και ειδικές οδηγίες. Συντάσσουν και ενημερώνουν τα σχετικά έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης καύσιμων αερίων. Οι τεχνικοί φυσικού αερίου επιλέγουν και συντηρούν συσκευές και υλικά που χρησιμοποιούν στην εργασία του. Ελέγχουν τις εγκαταστάσεις αερίων και εκδίδουν πιστοποιητικά ελέγχου, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Υπολογίζουν και κοστολογούν τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν κατασκευές ή μετατροπές εγκαταστάσεων καύσιμων αερίων και συντάσσουν τις σχετικές προσφορές.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι τεχνικοί φυσικού αερίου, οι συνθήκες εργασίας τους είναι δύσκολες, κυρίως όταν ασχολούνται με την εγκατάσταση και συντήρηση μιας μονάδας φυσικού αερίου, γιατί οι χώροι είναι συνήθως κλειστοί, χωρίς φωτισμό, γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι τεχνικοί φυσικού αερίου  πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεθοδικοί, υπεύθυνοι, ευσυνείδητοι και να έχουν καλή υγεία και σωματική αντοχή. Επίσης είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας να εκτελούν με ιδιαίτερη προσοχή την εργασία τους σε όλα τα επίπεδα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. της παραπάνω ειδικότητας καθορίζονται από το Π.Δ. 362/2001, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 245, τεύχος Α΄, στις 22-10-2001. Ο κάτοχος Διπλώματος μπορεί να πάρει την άδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων και αφού συμπληρώσει 4 χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητα αυτή, αποκτά και την άδεια Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι τεχνικοί φυσικού αερίου μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι μικρομεσαίας ή και μεγάλης επιχείρησης, που ασχολείται με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών διατάξεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η καύση αερίων καυσίμων. Οι προoπτικές για την ειδικότητα αυτή διαγράφονται θετικές.

Πηγές Πληροφόρησης:
ΟΕΕΚ Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr
OAEΔ Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 ʼλιμος,
τηλ.: 210/9989000. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr
Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ., Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax.: 210/5228966.

Λυπούμαστε, αλλά δεν βρέθηκε καμια εγγραφή σε αυτή την κατηγορία.