Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο «www.finditnow.gr» (εφεξής χάριν συντομίας «ιστότοπος») και κατά τη χρήση των υπηρεσιών που αυτός παρέχει, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους «επισκέπτες – χρήστες» να δηλώσουν προσωπικά στοιχεία που τους αφορούν, όπως όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης κλπ. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται εκουσίως από τους επισκέπτες/χρήστες του «ιστοτόπου» και συλλέγονται από τον ιδιοκτήτη (ή/και διαχειριστή αυτού, εάν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), ο οποίος και δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά αυτά δεδομένα. Η παροχή των ανωτέρω στοιχείων είναι προαιρετική, εκτός και εάν ο «επισκέπτης – χρήστης» επιθυμεί να καταστεί «μέλος» του «ιστοτόπου», οπότε και πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει: όνομα, κωδικό πρόσβασης (που θα επιλέξει ο ίδιος), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση και τηλέφωνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Εάν μάλιστα πρόκειται για «πωλητές», επιχειρήσεις δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν μέσω της «υπηρεσίας» να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, τότε αυτοί υποχρεούνται να δημιουργήσουν ένα δημόσιο προφίλ, στο οποίο και θα καταχωρίσουν βασικά στοιχεία τους, όπως ενδεικτικά επωνυμία, τομέα εξειδίκευσης, βιογραφικό, παρουσίαση προηγούμενων δειγμάτων των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου φωτογραφικού υλικού, βιντεοσκόπησης, κλπ)  φωτογραφίες επιχείρησης/ επαγγελματικού χώρου ή και του ιδίου, τόπο δραστηριοποίησης, ώρες και ημέρες απασχόλησης του, κλίμακα αμοιβής ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες…

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται στον «ιστότοπο» και δεν αποτελούν τμήμα του δημόσιου προφίλ των «πωλητών» τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρόνο διαρκεί η συναλλακτική σχέση και διαγράφονται μετά τη, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη αυτής, πλην των περιπτώσεων όπου τα προσωπικά αυτά δεδομένα θα διατηρούνται ως αναγκαία για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων του «ιστοτόπου», την επίλυση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν και τη διασφάλιση εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο «ιστότοπος» δίνει στους «επισκέπτες – χρήστες» και τα «μέλη» του τη δυνατότητα να διαγράψουν, διορθώσουν, ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του.

Με δεδομένο, ότι απαγορεύεται η χρήση του «ιστοτόπου» από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, σε περίπτωση που ανήλικοι κατά παράβαση του όρου αυτού κάνουν χρήση του «ιστοτόπου», ο ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής του «ιστοτόπου» (αν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο) ουδεμία ευθύνη φέρει (-ουν) για τα παρεχόμενα από τα πρόσωπα αυτά προσωπικά δεδομένα και την συλλογή και τήρηση σε αρχείο αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον «ιστότοπο», πέραν αυτών που αποτελούν τμήμα του δημόσιου προφίλ των «πωλητών» που διαφημίζονται σε αυτόν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτόν με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών-πληροφοριών, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Στην περίπτωση που οι «επισκέπτες – χρήστες» και τα «μέλη» επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή του «ιστοτόπου» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του «ιστοτόπου», ο ιδιοκτήτης του «ιστοτόπου» διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας και των πληροφοριών που διακινήθηκαν μέσω αυτής και να χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε μέσω αυτής, προκειμένου να ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα των «επισκεπτών – χρηστών» και των «μελών».

Ο ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής του «ιστοτόπου» δεν θα διαθέσει (-ουν) προς πώληση ή ενοικίαση ή άλλως διαβιβάσει (-ουν) ή δημοσιοποιήσει (-ουν) προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών σε τρίτο φορέα εκτός και εάν: α) έχει (-ουν) τη ρητή συγκατάθεση τους προς τούτο, β) αποδέκτες της ανωτέρω διαβίβασης είναι οι συνεργαζόμενες με τον «ιστότοπο» επιχειρήσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της συναλλακτικής σχέσης και της εν γένει λειτουργίας του «ιστοτόπου», γ) επιτάσσεται η κοινοποίηση των, εν λόγω, δεδομένων προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σε συμμόρφωση με σχετικές διατάξεις νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής του «ιστοτόπου» δεν εγγυάται (εγγυώνται) για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από τα τρίτα αυτά πρόσωπα και ουδόλως ευθύνεται (ευθύνονται) έναντι των «επισκεπτών-χρηστών» και των «μελών» για την τήρηση ή μη του Νόμου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Ο «ιστότοπος» περιλαμβάνει συνδέσμους («links»)  προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής του «ιστοτόπου» δεν ευθύνεται (-ονται) για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους εφαρμόζουν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του «επισκέπτη-χρήστη» και του «μέλους» του «ιστοτόπου», υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο (εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική συνθήκη από την Ελλάδα), σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό ισχύει. Ο ιδιοκτήτης του «ιστοτόπου» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση αυτών θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας δήλωσης. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και άνευ προηγούμενης προειδοποίησης. Συνεπεία των ανωτέρω, καλούνται οι «επισκέπτες-χρήστες» και τα «μέλη» του «ιστοτόπου» να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους, εν λόγω, όρους για τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς η συνεχής χρήση του «ιστοτόπου» συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους τους όλων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων των όρων αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο «επισκέπτης-χρήστης» και το «μέλος» του «ιστότοπου» έχει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο ιδιοκτήτης του «ιστοτόπου» δύναται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του «ιστοτόπου» χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως «cookies» ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/μέλους όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων ή υπηρεσιών του «ιστοτόπου», για στατιστικούς λόγους και προσκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή («browser») που χρησιμοποιεί ο «επισκέπτης-χρήστης» και το «μέλος», το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες αντίστοιχου περιεχομένου. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του «ιστοτόπου» συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες στις οποίες περιηγείται ο «επισκέπτης-χρήστης» και το «μέλος» και σχετικά με τους συνδέσμους/ ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του «ιστοτόπου».

Ο «επισκέπτης-χρήστης» και το «μέλος» του «ιστοτόπου» δύναται να ρυθμίσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο («web browser») ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε σε κάθε περίπτωση να μην αποδέχεται τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που ο «επισκέπτης-χρήστης» και το «μέλος» δεν επιθυμεί τη χρήση «cookies» δεν θα δύναται να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις ιστοσελίδες που κάνουν χρήση αυτών.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη πολιτική απορρήτου μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλέφωνο: +306988709434

Email: info@finditnow.gr