Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας «finditnow» που θα αποκαλείται στο εξής «υπηρεσία», η οποία παρέχεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου με το όνομα χώρου (domain name) www.finditnow.gr. Ο ιστότοπος αυτός αποτελεί ιδιοκτησία του Ιωάννη Μάστορη του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης. Διευκρινίζεται, ότι όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε τυχούσα ευθύνη του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, εννοείται και ο διαχειριστής αυτού, εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν προβούν σε χρήση της «υπηρεσίας». Η χρήση της υπηρεσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από αυτόν. Περαιτέρω ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής κατανοεί, ότι αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, συνάπτει με τον ιδιοκτήτη του παρόντος ιστοτόπου σύμβαση εξ αποστάσεως, δίχως να απαιτείται και η υπογραφή της σύμβασης αυτής. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας, τόσο από τον απλό επισκέπτη-χρήστη, όσο και από τον εγγεγραμμένο χρήστη αυτής. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ή εγγεγραμμένος χρήστης («μέλος») δεν αποδέχεται για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να μη προβαίνει σε χρήση της «υπηρεσίας».

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα χρήσης της παρούσας υπηρεσίας έχουν μόνο πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ο χρήστης της υπηρεσίας, με τη χρήση αυτής, δηλώνει και εγγυάται ότι έχει δικαίωμα, εξουσία και ικανότητα να συμφωνήσει και να δεσμευτεί με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, του απαγορεύεται η χρήση της «υπηρεσίας».

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Σκοπός του παρόντος ιστοτόπου και της, μέσω αυτού, παρεχόμενης «υπηρεσίας», η οποία είναι κατ’ ουσία ένας «διαδραστικός» επαγγελματικός οδηγός, είναι να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες: α) στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν μέσω της «υπηρεσίας» να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και θα αποκαλούνται χάριν συντομίας «πωλητές», β)στις επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν μέσω της «υπηρεσίας» να αγοράζουν τις υπηρεσίες των «πωλητών» και θα αποκαλούνται χάριν συντομίας «αγοραστές» και γ) στους επισκέπτες (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες κλπ), οι  οποίοι θέλουν να λαμβάνουν ενημέρωση για τις υπηρεσίες ή τις αγγελίες των «πωλητών» και στο εξής θα αποκαλούνται «χρήστες».

Διευκρινίζεται, ότι οι «αγοραστές» δύνανται, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν στην «υπηρεσία», αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπο, ενώ οι «πωλητές» οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι σε αυτή. Προκειμένου μάλιστα να εγγραφούν οι «πωλητές» στην «υπηρεσία», θα πρέπει να παραχωρηθεί έγκριση από μέρους του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, η οποία και θα δίδεται εφόσον πληρούν ένα αντικειμενικά αξιόπιστο επαγγελματικό «προφίλ». Επίσης, δυνατότητα εγγραφής θα έχει ένας μόνο «πωλητής» από κάθε επαγγελματική ομάδα σε κάθε επιμέρους περιοχή (εύρους όσο και της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας).

Ο «πωλητής» προκειμένου να κάνει χρήση της «υπηρεσίας» οφείλει να καταβάλει το κόστος εγγραφής του σε αυτήν.  Εντός είκοσι (20) ημερών από την καταβολή του ποσού εγγραφής, δημιουργείται στον ιστότοπο η καταχώρηση του, η οποία και θα είναι εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από έτερους «πωλητές», «αγοραστές» (εγγεγραμμένους ή μη) και «χρήστες» για (6) μήνες ή για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταχώρησης, με δυνατότητα ανανέωση της, με την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού συνδρομής. Η καταχώρηση θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του «πωλητή», όπως ενδεικτικά επωνυμία, τομέα εξειδίκευσης, βιογραφικό, παρουσίαση προηγούμενων δειγμάτων των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου φωτογραφικού υλικού, βιντεοσκόπησης, κλπ) φωτογραφίες επιχείρησης/ επαγγελματικού χώρου ή και του ιδίου, τόπο δραστηριοποίησης, ώρες και ημέρες απασχόλησης του, κλίμακα αμοιβής ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες…

Εν συνεχεία και αφού λάβει χώρα η καταχώρηση, o «χρήστης» και εν δυνάμει «αγοραστής» έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τους προβαλλόμενους «πωλητές» και να αναζητήσει τον επαγγελματία που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του, στην περιοχή που επιθυμεί. Έχει πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα να επισκεφτεί το προφίλ του «πωλητή», να ενημερωθεί για τα επιπλέον στοιχεία αυτού, όπως βιογραφικό, δείγματα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών κλπ., καθώς και να λάβει γνώση κριτικών που του έχουν ήδη γίνει από «αγοραστές» που συνεργάστηκαν ήδη μαζί του και βρίσκονται υπό μορφή σχολίων στο προφίλ του. Εφόσον ο «χρήστης» αποφασίσει να κάνει χρήση της «υπηρεσίας» οπότε και καθίσταται «αγοραστής» (εγγεγραμμένος ή μη) δύναται να επιλέξει μέσω του ιστοτόπου τον «πωλητή» που επιθυμεί και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του. Σε περίπτωση που ο «αγοραστής» δεν επιθυμεί να προβεί σε έρευνα των διαθέσιμων «πωλητών» δύναται να αποστείλει απλώς  ηλεκτρονικό μήνυμα στη σχετική εφαρμογή του ιστοτόπου, όπου και θα αναγράφει τις ανάγκες του. Εν συνεχεία το ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποστέλλετε στους διαθέσιμους «πωλητές», οι οποίοι και θα δύνανται να αποδεχθούν την πρόταση του εν λόγω αγοραστή, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπο, διά του οποίου και θα ενημερώνεται εν συνεχεία ο «αγοραστής».

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΠΩΛΗΤΩΝ», «ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ»ΚΑΙ «ΧΡΗΣΤΩΝ»

Οι «χρήστες» και οι «αγοραστές», με δεδομένο ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή «πωλητή», προτρέπονται πριν την επιλογή αυτή να προβαίνουν σε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τα επαγγελματικά προσόντα του «πωλητή», καθώς και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του και τα όσα, εν γένει, βρίσκονται καταχωρισμένα στο προφίλ του.

Αντίστοιχα οι «πωλητές» οφείλουν να καταχωρίζουν πληροφορίες που ανταποκρίνονται για τα επαγγελματικά τους προσόντα και τα, εν γένει, στοιχεία τους τα οποία οφείλουν να είναι κατά το δυνατό επικαιροποιημένα και να ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να απέχουν από πράξεις παραπλάνησης των «χρηστών» και των «αγοραστών».

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της  υπηρεσίας («πωλητές» και «αγοραστές»), που θα αποκαλούνται στο εξής για συντομία «μέλη», θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση τους στους προσωπικούς λογαριασμούς που τηρούν στον παρόντα ιστότοπο, για την διασφάλιση της χρήσης των κωδικών πρόσβασης στην «υπηρεσία» από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς και για την, εν γένει, διαχείριση των κωδικών πρόσβασης τους. Για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους, τα «μέλη» ενδείκνυται, αφενός να μην αποκαλύπτουν σε τρίτο πρόσωπο το όνομα χρήστη (“username”) και τον κωδικό πρόσβασης τους (“password”)και αφετέρου να αλλάζουν συχνά τον κωδικό αυτό.

Σε περίπτωση υποκλοπής του ονόματος χρήστη και του  κωδικού πρόσβασης τους τα «μέλη» οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την «υπηρεσία» με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τα «μέλη» και οι «χρήστες» της «υπηρεσίας» έχουν δυνατότητα να καταγγέλλουν μέσω του ιστοτόπου τυχούσα παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

 

Τα «μέλη» και οι «χρήστες» (εφόσον λειτουργούν με την ιδιότητα του καταναλωτή), έχουν δυνατότητα να υπαναχωρήσουν από την εξ αποστάσεως συναφθείσα σύμβαση αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης. Παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα της δήλωσης αυτής, το οποίο θα αρκεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο:

 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Προς: Ιωάννη Μάστορη, κάτοικο Θεσσαλονίκης.

 

O κάτωθι υπογράφων την παρούσα, ………………………………, υπαναχωρώ διά αυτής από τη μεταξύ μας εξ αποστάσεως συναφθείσα σύμβαση, που αφορά στην υπηρεσία «finditnow. gr».

 

Υπογραφή καταναλωτή: ……………………………………….

Ημερομηνία: ………………………………..»

 

Οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» είναι υπεύθυνοι για την ορθή χρήση της «υπηρεσίας» και δεσμεύονται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία και εν γένει τον ιστότοπο για νόμιμο σκοπό και με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες όρους χρήσης.

Οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» απαγορεύεται:

– να χρησιμοποιούν την «υπηρεσία» ή/και εν γένει τον ιστότοπο με τρόπο που ενδέχεται να βλάψει τους διακομιστές (servers) ή με τρόπο που παρεμποδίζει τη χρήση και την εκμετάλλευση της «υπηρεσίας» ή/και εν γένει του ιστοτόπου  από οποιοδήποτε άλλο «μέλος» ή «χρήστη»,

– να αποπειρώνται να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην «υπηρεσία», στους λογαριασμούς άλλων «μελών» ή σε συστήματα υπολογιστών ή σε δίκτυα, είτε μέσω παράνομης εισβολής (hacking), είτε μέσω εξόρυξης κωδικών, είτε με άλλα μέσα,

– να αντιγράφουν, τροποποιούν, προσαρμόζουν, μεταφράζουν ή εν γένει παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου ή/και της «υπηρεσίας» ή/και του περιεχομένουή/και των υλικών αυτών,

– να απομακρύνουν ειδοποιήσεις που αφορούν α) σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων και το εμπορικό σήμα, β) σε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή/και την παρεχόμενη μέσω αυτού «υπηρεσία», γ) σε άλλο περιεχόμενο ή υλικό που λαμβάνεται, μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή/και της «υπηρεσίας»,

– να χρησιμοποιούν α) εφαρμογές ή λογισμικό μαζικής ή επιλεκτικής μεταφόρτωσης και αποθήκευσης (robot, spider κλπ), έρευνας/επανάκτησης σε διαδικτυακό τόπο, β) άλλες αυτόματες συσκευές ή διαδικασίες ή μέσα για να αποκτήσουν πρόσβαση, να ανακτήσουν ή να δημιουργήσουν κατάλογο από τμήμα της παρούσας «υπηρεσίας» ή/και του ιστοτόπου,

– να χρησιμοποιούν λογισμικά ή έτερα πρόσφορα μέσα για να διενεργούν αποσπασματική συλλογή και επεξεργασία οποιουδήποτε τμήματος του ιστοτόπου ή/και  της «υπηρεσίας» ή/και του περιεχομένου ή/και των υλικών αυτών.

– να αναδιαμορφώνουν ή να αποκόπτουν και να παρουσιάζουν τμήμα των ιστοσελίδων που απαρτίζουν την παρούσα «υπηρεσία» ή/ και τον ιστότοπο,

– να προβαίνουν σε κατάχρηση των δυνατοτήτων της «υπηρεσίας», δίχως να επιθυμούν στην πραγματικότητα να προβούν σε χρήση αυτής,

– να προβαίνουν στη δημιουργία λογαριασμών «μελών» με τη χρήση αυτόματων ή ψευδών ή απατηλών μέσων,

– να συλλέγουν ή να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα για άλλους «χρήστες» ή «μέλη» για απαγορευμένους σκοπούς, όπως αυτοί προπαρατέθηκαν,

– να δημιουργούν ψεύτικους λογαριασμούς και να συλλέγουν ή/ και να αποθηκεύουν με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα άλλων «μελών» ή και «χρηστών»,

– να συλλέγουν ή να υποκλέπτουν με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα άλλων «μελών» ή και «χρηστών», με σκοπό τη μαζική αποστολή ή τη διευκόλυνση μαζικής αποστολής αζήτητων μηνυμάτων (spam),

– να προβαίνουν σε καταχώρηση «πωλητή» ή σε μαζική εγγραφή για λογαριασμό τρίτου,

-να προβαίνουν σε χρήση του λογαριασμού τους με σκοπό την παραβίαση όρων του παρόντος.

Δέον να τονιστεί ότι απαγορεύεται και οτιδήποτε άλλο δεν επιτρέπεται ρητά με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου, δύναται:

– να προβεί σε διαγραφή του «μέλους», να απαγορεύσει στο «μέλος» ή  τον «χρήστη» την πρόσβαση στον ιστότοπο και την χρήση της «υπηρεσίας» και να κινηθεί νομικά τόσο εναντίον αυτού που παραβιάζει τους όρους του παρόντος όσο και εναντίον κάθε τρίτου που χρησιμοποιεί προς τον σκοπό αυτό κωδικούς των «μελών»,

–  να προβεί σε κάθε νομική ενέργεια και να εφαρμόσει κάθε τεχνική αποκατάστασης προκειμένου να επιδιώξει την εκτέλεση των όρων του παρόντος και να αποτρέψει την παραβίαση τους,

– να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του από την παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης.

Ευνόητο είναι ότι τα έξοδα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους «πωλητές» βαρύνουν αποκλειστικά τους «αγοραστές», οι οποίοι και μόνο φέρουν τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων «πωλητών».

 

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» συμφωνούν να αποζημιώσουν τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, καθώς και (ενδεικτικά) τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες, συνεργάτες, προμηθευτές, πράκτορες, διευθυντές, υπαλλήλους, αδειοδόχους για κάθε απαίτηση και αξίωση τους από (ενδεικτικά) απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των δικηγορικών αμοιβών αναφορικά με αγωγές, αποφάσεις, εν γένει δικαστικές διαδικασίες και εκτελέσεις αποφάσεων, είτε φέρουν ευθύνη οι ίδιοι, είτε τρίτα πρόσωπα που υπέκλεψαν το όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασης τους που απορρέουν από: α) την πρόσβαση στον ιστότοπο, β) την χρήση της «υπηρεσίας», γ) την παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης και δ) την παραβίαση κάθε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ανωτέρω υποχρέωση αποζημίωσης συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη λύση ή τη, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της σύμβασης των «πωλητών», των «αγοραστών» και των «χρηστών» με τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου.

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει με δικά του έξοδα την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο κάθε ζητήματος που αφορά την αποζημίωση αυτή, δίχως όμως να απαλλάσσονται οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» από την υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Σε κάθε περίπτωση οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» συμφωνούν ότι δεν θα προβούν διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος αναφορικά με την υποχρέωση τους να αποζημιώσουν τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, χωρίς να λάβουν προηγουμένως τη ρητή και έγγραφη συναίνεση και έγκριση αυτού.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ «ΠΩΛΗΤΩΝ», «ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ» ΚΑΙ «ΧΡΗΣΤΩΝ».

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου παρέχει αυτό και την μέσω αυτού «υπηρεσία» «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και χωρίς εγγυήσεις.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου:

– δεν συνιστά ούτε εγκρίνει κάποιον «πωλητή»,

– δεν κάνει κάποια δήλωση, ούτε παρέχει κάποια εγγύηση αναφορικά με τους «πωλητές» ή/και τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες,

– δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια η ζημία των «αγοραστών» συναρτώμενη με τους «πωλητές» ή/και με τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες, την οποία ευθύνη αναγνωρίζουν ότι φέρουν οι ίδιοι οι «πωλητές»,

– σε κάθε περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις αστικής, ποινικής ή και εν γένει νομικής φύσης για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική κλπ), η οποία – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, πελατείας, αναστολής εργασιών, αποτυχία ή κακή κατασκευή υπολογιστών, άλλες εμπορικές ζημίες ή απώλειες, ή κακή ποιότητα των προσφερόμενων από τους «πωλητές» υπηρεσιών, σε ηθική βλάβη, σε άμεσες/έμμεσες/ ειδικές/ τυχαίες/ παρεμπίπτουσες/ θετικές ή αποθετικές ζημίες, σε έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση ή από αδυναμία χρήσης της «υπηρεσίας» και εν γένει του ιστοτόπου, σε αδυναμία εκτέλεσης, σε λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμία ή βλάβη του εξοπλισμού των «πωλητών», «αγοραστών» και «χρηστών», σε αδυναμία ή βλάβη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου (ή οι υπάλληλοι του-σε περίπτωση που απασχολεί τέτοιους) έχουν ενημερωθεί σχετικά για την πιθανότητα ανάκυψης μίας τέτοιας ζημίας ή απώλειας ή και εξόδου,

– δεν φέρει ευθύνη, δεν εγγυάται, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε πληροφορία είναι προσβάσιμη μέσω της «υπηρεσίας», συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης επικαιροποίησης της πληροφορίας, ούτε φέρει ευθύνη για τυχούσα απώλεια ή ζημία οφειλόμενη στην πληροφορία αυτή,

– διατηρεί δε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και δίχως να υποχρεούται προς τούτο, να προβαίνει σε βελτιώσεις ή διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων κάθε τμήματος της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της «υπηρεσίας». Σε κάθε περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητο, ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου θα προσπαθεί να αναβαθμίσει την «ελαττωματική» πληροφορία, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της «υπηρεσίας», δίχως όμως να προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο που οι «πωλητές» υποβάλουν προς καταχώριση στη βάση με τις σχετικές με αυτούς πληροφορίες.

 

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η «υπηρεσία» παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή, υπαινισσόμενη ή θεσμοθετημένη. Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου αποποιείται στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κάθε εγγύηση, ρητή ή υπαινισσόμενη σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου της «υπηρεσίας». Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν εγγυάται, ότι τυχόν λάθη ή παραλείψεις θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία, ο ιστότοπος και εν γένει το διαδίκτυο δεν φέρουν «ιούς», σφάλματα ή άλλα επιζήμια στοιχεία ή ότι δεν θα διακόπτεται η παροχή τους.

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο της «υπηρεσίας» να είναι κατά το δυνατό ακριβή και αληθή, πλην όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα και επικαιροποίηση τους, που σε κάθε περίπτωση δεν εγγυάται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης της υπηρεσίας θα είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ακριβή και ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των «πωλητών», «αγοραστών» και «χρηστών», πλην όμως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς τούτο.

Καμία συμβουλή η πληροφορία που παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου, τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις ή τους υπαλλήλους και τους πράκτορες αυτών δεν συνιστά εγγύηση. Κανένας εκ των προαναφερθέντων, δεν προβαίνει σε δήλωση ή παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με: α) τη λειτουργία ή την εκτέλεση της «υπηρεσίας» ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους «πωλητές», β) την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των παρεχόμενων μέσω της «υπηρεσίας» πληροφοριών, γ) εν γένει το διαδίκτυο.

Οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» αναγνωρίζουν ότι ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν ελέγχει, ούτε υποχρεούται να ελέγχει: α) ποιοι αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και στην «υπηρεσία», β) ποια αποτελέσματα έχει η «υπηρεσία» στους «πωλητές», τους «αγοραστές» και τους «χρήστες», γ) πως ερμηνεύουν οι τελευταίοι το περιεχόμενο της «υπηρεσίας» και εν γένει του ιστοτόπου και δ) σε ποιες ενέργειες θα προβούν αυτοί, με δεδομένο ότι έχουν εκτεθεί στο περιεχόμενο της «υπηρεσίας» και εν γένει του ιστοτόπου. Οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» απαλλάσσουν τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου από κάθε ευθύνη για απόκτηση ή μη περιεχομένου από την «υπηρεσία» και εν γένει τον ιστότοπο.

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου ενημερώνει μέσω αυτού τους «πωλητές», τους «αγοραστές» και τους «χρήστες» για προγραμματισμένες ενέργειες συντήρησης, αναβάθμισης ή για άλλες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα ή και την ίδια την παροχή της «υπηρεσίας». Άπαντες οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες» δηλώνουν ότι είναι σύμφωνοι με τέτοιες ενέργειες και ότι η οφειλόμενη σε αυτές μη διαθεσιμότητα της «υπηρεσίας» δεν θα αποτελεί ελάττωμα. Αναγνωρίζουν δε, ότι ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστούν εξ αυτού του λόγου.

 

 1. ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν θα θεωρείται ότι παραβίασε τις απορρέουσες από τους παρόντες όρους υποχρεώσεις του λόγω πλημμελούς ή εκπρόθεσμης τήρησης αυτών, ή και μη τήρησης τους, εφόσον η συμπεριφορά του αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και συνδέεται αιτιωδώς με αυτούς.

Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), ως λόγοι ανωτέρας βίας δύνανται να θεωρηθούν οι απεργίες, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές, οι θεομηνίες, οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, ο πόλεμος (κηρυγμένος ή μη ) κλπ. Ευνόητο είναι, ότι κατά τη διάρκεια αντίστοιχων συμβάντων ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί στην, κατά το δυνατό, πληρέστερη τήρηση των παρόντων όρων χρήσης.

Σε περίπτωση που λάβουν χώρα γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν ή και απαγορεύουν την παροχή της «υπηρεσίας», ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δύναται να προβεί σε αναστολή αυτής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας, καθώς και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα είναι  αναγκαίο για την επαναλειτουργία της «υπηρεσίας».

 

 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» – ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δύναται ανά πάσα στιγμή και άνευ προηγούμενης προειδοποίησης των «πωλητών»,  «αγοραστών» και εν γένει «χρηστών»:

– να προβεί σε παύση της λειτουργίας τμήματος ή του συνόλου της «υπηρεσίας»,

– να καταστήσει ανενεργά κάποια τμήματα της «υπηρεσίας»,

– να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις της παρεχόμενης «υπηρεσίας».

Η χρήση της βελτιωμένης ή της νέας «υπηρεσίας» θα διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι μη εγγεγραμμένοι «αγοραστές» αλλά και οι «χρήστες» συμφωνούν ότι η χρήση της «υπηρεσίας» από αυτούς δεν τους δίνει το δικαίωμα να αξιώσουν τη συνεχόμενη παροχή ή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, καθώς και ότι ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν θα φέρει καμία ευθύνη λόγω της αναστολής ή της ματαίωσης αυτής ή τμήματος της. Αντίστοιχα οι εγγεγραμμένοι «αγοραστές» και οι «πωλητές» θα δύνανται να αξιώσουν μόνο την επιστροφή του «μη δεδουλευμένου» ποσού της συνδρομής τους, μη δικαιούμενοι να αξιώσουν την ανόρθωση οποιασδήποτε άλλης ζημίας που τυχόν πάθουν.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η «υπηρεσία», ο ιστότοπος, καθώς και το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός αυτών (ενδεικτικά: γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, κείμενα, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, τεχνολογία κλπ), εκτός των ρητά αναφερόμενων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου (εφόσον η σχετική συνθήκη έχει υπογραφεί από την Ελλάδα). Η εμφάνιση τους στον ιστότοπο δεν συνιστά μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης αυτών. Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με τα περιεχόμενα και τα αντίγραφα που δημιουργούνται δυνάμει αυτού.

Περαιτέρω απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εμπορική ή και εν γένει εκμετάλλευση της «υπηρεσίας» ή/και του ιστοτόπου ή/και του περιεχομένου αυτών, με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, ανεξαρτήτως του εάν το περιεχόμενο της «υπηρεσίας» ή/και του ιστοτόπου ανήκει στον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου ή σε τρίτο. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η τροποποίηση ή/και η διαγραφή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον ιστότοπο.

Οι «πωλητές», «αγοραστές» και «χρήστες» αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για την έρευνα, υπεράσπιση, διευθέτηση και αποκατάσταση κάθε αξίωσης για παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή για κάθε ζημία που θα προκαλέσουν οι ίδιοι με την πρόσβαση στο περιεχόμενο της «υπηρεσίας» και τη χρήση αυτής.

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου, εκτός εάν ορίζεται άλλως ρητά και σαφώς, δεν παραχωρεί στους «πωλητές», «αγοραστές» και «χρήστες» δικαιώματα επί της «υπηρεσίας» και εν γένει του ιστοτόπου, ή άλλα ρητά ή υπαινισσόμενα σχετικά με αυτά δικαιώματα, τα οποία και διατηρεί σε κάθε περίπτωση ο ίδιος.

 

 1. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου, σε περίπτωση που παραβιαστούν οι παρόντες όροι χρήσης, είτε από «χρήστη»,  είτε από «μέλος» ή από τρίτο πρόσωπο, που παραβίασε τους κωδικούς του «μέλους», δύναται να διακόψει την πρόσβαση τους στην «υπηρεσία» ή να απενεργοποιήσει άμεσα την εγγραφή του «μέλους» δίχως να προβεί σε προειδοποίηση του. Έχει επίσης το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην «υπηρεσία» ή να απενεργοποιήσει την εγγραφή του «μέλους» για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην όμως πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο. Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στις περιπτώσεις αυτές για τη διακοπή της πρόσβασης στην «υπηρεσία» και εν γένει τον ιστότοπο και για την απενεργοποίηση της εγγραφής.

Σε αντίστοιχη περίπτωση το «μέλος» ή ο «χρήστης» δεσμεύονται, ότι μετά από μία τέτοια απενεργοποίηση εγγραφής ή διακοπή πρόσβασης δεν θα αποπειραθούν ξανά να χρησιμοποιήσουν την «υπηρεσία» και εν γένει τον ιστότοπο.

Γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση θανάτου, λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική  διαχείριση οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης της εγγραφής του «μέλους», διακοπής πρόσβασης στην «υπηρεσία» και τον ιστότοπο και εν γένει λύσης ή λήξης της συμβατικής σχέσης των μερών, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι όροι 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο. Οι «πωλητές», οι «αγοραστές » και οι «χρήστες» οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση της «υπηρεσίας» τεκμαίρεται αμάχητα, ότι αποδέχονται στους τροποποιημένους αυτούς όρους, στους οποίους παρέχουν ανεπιφύλακτα τη συναίνεση, συγκατάθεση και συμφωνία τους και τους οποίους ρητά εγκρίνουν. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη του ιστοχώρου και τη χρήση της παρεχόμενης, μέσω αυτού, «υπηρεσίας».

 

 1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δικαιούται να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο για την επελθούσα αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Αντίθετα οι «πωλητές», οι  «αγοραστές» και οι «χρήστες» δεν δύνανται να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη σύμβαση αυτή σε τρίτο πρόσωπο και κάθε απόπειρα να πράξουν τούτο, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, θα θεωρείται άκυρη.

 

 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους χρήσης κριθεί άκυρος, τότε αυτός παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δίχως όμως να θίγεται το κύρος των υπόλοιπων όρων χρήσης, οι οποίοι και παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει με άλλο έγκυρο όρο, τον άκυρο αυτό , ο οποίος όμως θα έχει κατ’ ουσία το ίδιο περιεχόμενο με τον κριθέντα ως άκυρο ή μη νόμιμο όρο.

 

 1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η καθυστέρηση ή η παράλειψη από τα συμβληθέντα μέρη να ασκήσουν οποιοδήποτε – προβλεπόμενο από τους παρόντες όρους χρήσης – δικαίωμα τους, δεν συνεπάγεται και την δίχως άλλο παραίτηση τους από αυτό.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση και οι περιεχόμενοι σε αυτοί όροι χρήσης της «υπηρεσίας» και εν γένει του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διέπεται από το Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές δίκαιο (εφόσον οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα).

Για οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία, διένεξη ή αξίωση ανακύψει σχετικά με την παρούσα σύμβαση και τους περιεχόμενους σε αυτή όρους χρήσης θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, ότι οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν την πλήρη μεταξύ τους συμφωνία και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων έγγραφων ή προφορικών συμφωνιών. Οποιαδήποτε δε μεταγενέστερη συμφωνία θα ισχύει μόνο σε συνάρτηση με τους παρόντες, τους οποίους και σε κάθε περίπτωση θα εγκολπώνει, έστω και με απλή παραπομπή στο κείμενο αυτών.

Καταληκτικά οι «πωλητές», οι «αγοραστές» και οι «χρήστες», αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι προβαίνουν στη χρήση της «υπηρεσίας», με δική τους πρωτοβουλία, ρίσκο και ευθύνη, και έχοντας λάβει γνώση των παρόντων όρων, άπαντες τους οποίους αποδέχονται. Αναλαμβάνουν δε, τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και επαλήθευσης των παρεχόμενων μέσω της «υπηρεσίας» πληροφοριών. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία τους από τη χρήση της «υπηρεσίας».